MAGIC OIL 2K ORIGINALJednoduše magické - magicky jednoduché!

2K – pro dokonalý výsledek.

Více informací o magii

PALL-X 98Král mezi laky

PALLMANN korunuje nejlepší 2K parketový lak všech dob.

Více infromaci

PALL-X 96TO JE PARÁDA!

Náš nejlepší 1K parketový lak.

Více informací

PALL-X 96 TO JE PARÁDA!

PALL-X 96 - TO JE PARÁDA. Více informací o PALL-X 96 najdete v našem prospektu.

Prospekt

Povrchová úprava

Permanentní pokrok díky inovacím z nás učinil profesionály v oboru povrchových úprav dřevěných podlah.

Ošetřování & čištění

Správ­ným čiš­tě­ním a ošet­řo­vá­ním la­ko­va­ných a ole­jo­va­ných par­ke­to­vých pod­lah mů­že­me až 5x pro­dlou­žit je­jich ži­vot­nost.

OUTDOOR SYSTEM

Sys­tém pro po­vr­cho­vou úpra­vu ven­kov­ních dře­vě­ných teras se vy­zna­ču­je vy­ni­ka­jí­cí odol­nos­tí proti che­mic­ké­mu a me­cha­nic­ké­mu za­tí­že­ní.

X-LIGHT SYSTEM

X-LI­GHT před­sta­vu­je pro­gre­siv­ní sys­tém ne­ob­sa­hu­jí­cí roz­pouš­tě­dla a ozón pro do­ko­na­lé la­ko­vá­ní dře­vě­ných pod­lah, vy­tvr­zu­jí­cí UV zá­ře­ním. Vý­sled­kem…

Stroje & příslušenství

Par­ke­to­vé brus­ky PALL­MANN se vy­zna­ču­jí osvěd­če­nou kva­li­tou „Frank tec in­si­de“.
Ná­řa­dí a pří­slu­šen­ství doplňují sor­ti­ment pro pro­fi-par­ke­tá­ře.

Spotřební materiál, nářadí & příslušenství

Bru­si­vo PALL­MANN pro par­ke­to­vé brus­ky a prak­tic­ké ná­řa­dí pro po­vr­cho­vou úpra­vu par­ke­to­vých a dře­vě­ných pod­lah jsou zá­ru­kou do­ko­na­lé­ho vý­sled­ku.

Jochen Röck
PALLMANN Anwendungstechnik

Máte-li problém, zavolejte nám!

+420 724 243 938

PALLMANN poradce

+420 724 243 938

PALLMANN technik

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu